http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
 
sub09.gif (11942 bytes)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส

รัตนกวีอาศิรวาท

@เอกองค์สมณเจ้า   จอมกวี
เอกอัจฉริยพจี     พจน์พร้อง
เอกอัครปูชนีย     ยิ่งเอก อื่นเอย
เอกอุตม์อุโฆษก้อง    เกริกหล้าเลอสยาม

@ทรงนามแห่งพระผู้ ปรีชา
สมเด็จพระปรมา-    นุชิตนั้น
กวีวัจน์พระพ่างพา     นรพร่ำ เพลงพ่อ
เอมโอชซึ้งโสตซั้น    โลกซ้องสรรเสริญ


@จำเริญจำรัสสร้อย  กรองฉันท์
สรรพสิทธิ์กฤษณาสรรค์ เสกสร้าง
เตลงพ่ายลิลิตอัน     เป็นเอก
อีกพระสมุทรโฆษกว้าง เฉกร้อยเฌอฉม


@ปฐมสมโพธิ์พร้อม เพลงยาว
ชาดกมหาชาติพราว   เพริศแพร้ว
วงษาวตารคราว   อยุธ-ยาพ่อ
ผ่องเพี่ยงพัชรแผ้ว     เลิศล้ำสุรีย์ศรี


@เชิงกวีพระแจ้ง    ประจักษ์กล
หลากพจน์หลากนิพนธ์   เลิศพร้อม
พระมอบมรดกดล   ดาลชาติ ชื่นเอย
ควรค่าอนุชนน้อม    เหนี่ยวโน้มนำถวิล


@นบจินต์จรดเบื้อง   บาทบงสุ์
เทิดรัตนกวียง    ยิ่งฟ้า
เทิดคุณแห่งศรีสงฆ์ เทิดศักดิ์ จักรีเฮย
เทิดเกียรติ์เถกิงหล้า    กลบหล้าเลอสรวงฯ

วิธันว์ ศรีเมือง : ผู้ประพันธ์


sub07.jpg (48828 bytes)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6

มหาธีรราชอาศิรวาทราชสดุดี

@ฟ้าส่งมงกุฎเกล้า    เกศกวี
สู่โลกวรรณศิลป์ศรี    สง่าแค้วน
ทรงนามปิยปรี-    ชาปราชญ์ สยามเฮย
รังสฤษฏ์มรดกแม้น    เพชรล้ำโลกา


@วรรณนาชูชาติช้อย    เชิดหาว
นิพนธ์ ธ ผ่องพราว     เพราะพร้อง
หวานโอษฐ์เอิบอิ่มราว    มธุรส
ดั่งทิพย์คนธรรพ์ซร้อง    สดับซึ้งโสตศรี

@เพลงกวีพระก้อง    ไกวัล
หลากเรื่องหลากรสสรรค์   เสกไว้
ประดับโลกกวีวรรณ์    วิลาศ ลักษณ์เอย
เสพสุขทุกคราได้    ดื่มถ้อยสุนทร

@บทละครไพเราะร้อง    สกุนตลา
อีกมัทนพาธา       เสนาะถ้อย
พระสมุทรวิวาห์    ไวโรจน์ รุ้งเอย
ลิลิตนารายณ์ร้อย    เลิศล้นโอฬาร

@เสือป่าเทศนพร้อง    ภาษิต
ยิวแห่งบุรพทิศ      เทิดไท้
นิพนธ์เรื่องโคลนติด-    ล้อนั่น ไซร้แฮ
อนุสติชาติให้      ห่อนรู้ลืมตน

@พระนิพนธ์อเนกล้ำ    รำพัน
เหลือจดเหลือจำนรรจ์    นับถ้วน
ชั่วชนม์พระทรงสรรค์    กวีสืบ สายแฮ
กลอนกาพย์โคลงฉันท์ล้วน   เลิศล้ำลำยอง

@ยุททอง ธ โอบเอื้อ    อาทร
วรรณคติสโมสร    สิปปสร้าง
สืบมรดกบวร    วิศิษฐ์ สถานแฮ
ไว้ชั่วลูกหลานอ้าง    อ่านคล้องคำคม

@ชื่นชมธีราชเจ้า    จอมไผท
โลกเทิดพระนามใน    ขณะนี้
โดยยูเนสโคไข    ขานข่าว
เทิดพระเกียรตคุณิชี้    เชิดผู้ทรงคุณ

วิธันว์ ศรีเมือง : ผู้ประพันธ์


sub11.jpg (9560 bytes)
พระสุนทรโวหาร (ภู่)
สุนทรภู่

รำลึก..ครูกลอน ...สุนทรภู่

@พระดูเดือนเหมือนวงนลาฏน้อง
สัมผัสผ่องชวนจิตพิสมัย
รื่นรื่นกลิ่นลำดวนรัญจวนใจ
เหมือนเข้าใกล้กลิ่นนางเมื่อกลางวัน


@ซึ้งเอยซึ้งกวีรักรสอักษร
หวานมนต์กลอนพระอภัยเคลิ้มใจฝัน
ดื่มด่ำถ้อยสร้อยคำที่จำนรรจ์
รักรำพันเรืองชื่อระบือนาม

@เสน่เอยเสน่หาภาษาศิลป์
มิเคยสิ้นมนต์กานท์ที่หวานหวาม
ยังประทิ่นกลิ่นกลุ่นละมุนงาม
หอมนิยามรักรื่นชวนชื่นชม

@วังเวงเอยบทกลอนเมื่อค่อนดึก
เสนาะนึกเพลงปี่มาคลี่ห่ม
วิเวกหวานผ่านฟ้ากล่อมอารมณ์
เกินจะข่มกายตื่นฝืนนิทรา

@โอละเห่โอ้ละหึกค่อนดึกแล้ว
เพลงปี่แว่วโหยหวลคร่ำครวญหา
ว่าดาวดับลับไปจากสายตา
ดาวจะมาอีกไหมหนอเฝ้ารอดู

@หนาวเอยหนาวน้ำค้างพรมพร่างพื้น
สดุ้งตื่นจากฝันอำพันหรู
ฝันคว้าดาวพราวฟ้ามาชื่นชู
ฝันว่าครู ... จะฟื้น ... กลับคืนมา
 
วิธันว์ ศรีเมือง : ผู้ประพันธ์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใดโปรดแนะนําได้ที่ [email protected]

Copyrigh (C) 2002 The poet ' s association of thailand