http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
หน้าแรก
ฉันทลักษณ์
ส่งการ์ดพร้อมเสียงเพลง
รวมพลคนรักกลอน ( webbord )
ลิงค์โคลงกลอน

กลบท

          กลบท  คือบทกวีนิพนธ์ที่กวีได้บัญญัติลักษณะบังคับเพิ่มเตอมลงไปเป็นพิเศษกว่าลักษณะบังคับเดิมที่มีอยู่ หรือเป็นการยักย้ายวิธีร้อยกรองโดยมีการจัดเรียนรูปคำพลิกแพลงเป็นกระบวนต่าง ๆ ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากบทร้อยกรองปรกติ เป็นการเล่นถ้อยคำสัมผัส และอักษรให้เกิดรสไพเราะเป็นพิเศษแล้วตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ตามวิธีนิยมของผู้ที่คิดค้นแบบนั้น ๆ ขึ้น จึงเกิดมีชื่อมากมายหลายชนิดไม่รู้จบ บางอย่างก็มีลักษณะคล้ายกับคำทายที่ตั้งเป็นปริศนาไว้ให้ผู้อ่านต้องใช้ความคิดพินิจพิจารณาจึงจะอ่านได้ถูกต้อง แต่ถึงแม้จะยักเยื้องไปอย่างไรก็ตาม วิธีการประพันธ์ก็ยังคงเป็น โคลง ร่าย กลอน กาพย์ ฉันท์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

กลแบ่งออกตามชนิดของคำประพันธ์ที่แต่งขึ้น คือ
โคลงกล
ร่ายกล
กลอนกล
กาพย์กล
ฉันท์กล

หมายเหตุ : ร่ายกล , กาพย์กล โคลงกล , กลอนกล และ ฉันท์กล ที่ได้นำมาแสดงไว้ในที่นี้แสดงไว้เพียงเล็กน้อย พอเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ใคร่ศึกษาได้เห็นเป็นแนวทาง เพื่อให้เห็นว่ามิใช่มีแต่ โคลง หรือ กลอนเท่านั้น ที่จะสามารถนำมาประพันธ์เป็นกลได้ แม้แต่ ร่าย , ฉันท์ และกาพยื ก็สามารถนำมาประพันธ์เป็นกลได้เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ที่ใคร่ศึกษาและต้องการที่จะนำมาประพันธ์ ร่าย , ฉันทื หรือกาพย์ให้เป็นกลชนิดใด ก็แต่งยักเยื้องให้เข้ากับลักษณะของกลบทชนิดนั้น


       ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ หลักภาษาไทย  ของอาจารย์ กําชัย  ทองหล่อ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ พุทธศักราช ๒๕๓๗

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใดโปรดแนะนําได้ที่ [email protected]

Copyrigh (C) 2002 The poet ' s association of thailand