http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
หน้าแรก
ฉันทลักษณ์
ส่งการ์ดพร้อมเสียงเพลง
รวมพลคนรักกลอน ( webbord )
ลิงค์โคลงกลอน
โคลง
     โคลง คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถ้อยคำเข้าคณะ มีกำหนดเอกโทและสัมผัส แต่มิได้บัญญัติบังคับครุลหุ โคลงแบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิด คือ โคลงสุภาพ โคลงดั้น และ โคลงโบราณ
โคลงสุภาพแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด คือ
โคลง ๒ สุภาพ ( อ่านรายละเอียด )
โคลง ๓ สุภาพ ( อ่านรายละเอียด )
โคลง ๔ สุภาพ ( อ่านรายละเอียด )
โคลง ๕ หรือมณฑกคติ ( อ่านรายละเอียด )
โคลงตรีพิธพรรณ ( อ่านรายละเอียด )
โคลงจัตวาทัณฑี ( อ่านรายละเอียด )
โคลงกระทู้ ( อ่านรายละเอียด )
โคลงดั้นแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด คือ
โคลงดั้น ๒ ดั้น ( อ่านรายละเอียด )
โคลง ๓ ดั้น ( อ่านรายละเอียด )
โคลงดั้นวิวิธมาลี ( อ่านรายละเอียด )
โคลงดั้นบาทกุญชร ( อ่านรายละเอียด )
โคลงดั้นตรีพิธพรรณ ( อ่านรายละเอียด )
โคลงดั้นจัตวาทัณฑี ( อ่านรายละเอียด )
โคลงโบราณแบ่งออกเป็น ๘ ชนิด คือ ( อ่านรายละเอียด )
โคลงวิชชุมาลี  
โคลงมหาวิชชุมาลี
โคลงจิตรลดา  
โคลงมหาจิตรลดา  
โคลงสินธุมาลี  
โคลงมหาสินธุมาลี  
โคลงนันททายี  
โคลงมหานันททายี  
     คำสุภาพในโคลงนั้นมีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ
หมายถึงคำที่ไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์เอกโท
หมายถึงการบังคับคณะและสัมผัสอย่างเรียบ ๆ ไม่โลดโผน
     ฉะนั้น คำสุภาพใน ฉันทลักษณ์ จึงผิดจากคำสุภาพใน วจีภาค เพราะในวจีภาคถึงคำพูดที่เรียบร้อยไม่หยาบโลน ไม่เปรียบกับของหยาบ หรือไม่เป็นคำที่มีสำเนียงและสำนวนผวนมาเป็นคำหยาบ ซึ่งนับอยู่ในประเภทราชาศัพท์
     ข้อบังคับหรือบัญญัติของโคลง การแต่งโคลงจะต้องมีลักษณะบังคับหรือบัญญัติ ๖ อย่าง คือ

คณะ
พยางค์
สัมผัส
เอกโท
คำเป็นคำตาย
คำสร้อย
     ดูคำอธิบายที่ว่าด้วยลักษณะบังคับและบัญญัติ ๘ อย่างที่กล่าวไว้แล้วในส่วนของฉันท์ลักษณ์
( กลับไปอ่านฉันท์ลักษณ์ )


     ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ หลักภาษาไทย  ของอาจารย์ กําชัย  ทองหล่อ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ พุทธศักราช ๒๕๓๗

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใดโปรดแนะนําได้ที่ [email protected]

Copyrigh (C) 2002 The poet ' s association of thailand