http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 เกี่ยวกับสมาคม ฯ
 สารจากท่านนายกสมาคม ฯ
 กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ
 นโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ
 ประวัติของสมาคม ฯ
 รายชื่อผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ
 รายชื่อรัตนกวียุครัตนโกสินทร์
 รายชื่อนักกลอนตัวอย่างของสมาคม ฯ
 รายชื่อสมาชิกสมาคม ฯ
 ห้องเรียนเขียนกลอน ( ฉันทลักษณ์ )
 ห้องเรียนเขียนโคลง
 ห้องเรียนเขียนฉันท์
 ห้องเรียนเขียนกาพย์
 ห้องเรียนเขียนกลอน
 ห้องเรียนเขียนร่าย
 ห้องเรียนเขียนลิลิต
 ห้องเรียนเขียนกลบท
 เรียนรู้เรื่องเสียงสระ
 ส่งการด์พร้อมเสียงเพลง
 ลงนามสมุดเยี่ยม
 ลิงค์โคลงกลอน
 เกี่ยวกับเวปมาสเตอร์
บ้านกวี คุณวิธันว์ ศรีเมือง
นโยบายการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สมัยที่ ๑๒   ( ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ )

เป้าหมาย หรือจุดหมายปลายทาง เพื่อให้สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน งานที่สื่อแสดงถึงภูมิปัญญาทางด้านภาษาไทย ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะงานด้านวรรณศิลป์ ตลอดจนเพื่อเป็นแกนกลางในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ
วิธีการ
๒.๑
ให้สำนักงานเลขาธิการ เป็นศูนย์ประสานงานของกรรมการทุกฝ่าย รวมทั้งกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ และสมาชิกด้วย โดยเลขาธิการและรองเลขาธิการ รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
๒.๒
ให้ประธานภาคต่าง ๆ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อขยายงานของสมาคมฯ ไปสู่ระดับภูมิภาค โดยให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ตำแหน่งต่าง ๆ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประธานภาค ตามตำแหน่งหน้าที่ และตามที่ได้รับการร้องขอ
๒.๓
ให้ประธานภูมิภาค เลือกผู้ที่เหมาะสม เป็นอนุกรรมการบริหารสมาคมระดับภาค ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีเลขาธิการภาคเป็นผู้รับผิดชอบ ในการติดต่อประสานงานระหว่างภาคกับสมาคมฯ อย่างใกล้ชิด
๒.๔
ให้อุปนายก (๓) และกรรมการบริหารในตำแหน่งวิชาการ ส่งเสริมเผยแพร่ วิจัยและพัฒนา ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แก่ประธานภาค พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
๒.๕
ให้อุปนายก (๑)-(๔) ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
อุปนายก (๑) รับผิดชอบงานบริหารของสมาคมฯ และงานที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย ตลอดจนดูแลงานในฝ่ายต่อไปนี้
  -   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  -   ฝ่ายปฏิคม
  -   ฝ่ายสวัสดิการ
อุปนายก (๒) รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการ เมื่อมีการปฏิบัติงานในพื้นที่จัดกิจกรรม และงานที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย ตลอดจนดูแลงานในฝ่ายต่อไปนี้
  -   ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
  -   ฝ่ายสาราณียกร
  -  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
อุปนายก (๓) รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ทั้งกิจกรรมที่จัดในภาพรวม ในนามสมาคมฯ และกิจกรรมที่จัดในระดับภาค รวมทั้งงานที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย ตลอดจนดูแลงานในฝ่ายต่อไปนี้
  -   ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
  -   ฝ่ายวิชาการ
  -   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อุปนายก (๔) รับผิดชอบงานหาทุน และการประสานความร่วมมือกับกวีต่างประเทศ รวมทั้งงานที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย ตลอดจนดูแลงานในฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ผู้ใด เหรัญญิกสมาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่ง
๒.๖
นายกสมาคมฯ รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว และดูแลงานในฝ่ายต่อไปนี้
  -   ฝ่ายเลขาธิการ
  -   ฝ่ายเหรัญญิก
  -   ฝ่ายทะเบียน
  -  กรรมการภาคต่าง ๆ
  -   กรรมการกลาง
๒.๗
การเสนอกิจกรรมของกรรมการบริหารทุกฝ่าย ให้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติ พร้อมงบดำเนินการไปด้วย
๒.๘
ให้กรรมการทุกตำแหน่ง เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา กรรมการภาค หรืออนุกรรมการในฝ่าย โดยเฉพาะเลขาธิการภาค หรือเลขานุการฝ่าย
จุดมุ่งหมาย ให้คงภาษาไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อให้เป็นความเป็นไทย

วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เพื่อฟื้นฟูเผยแพร่วรรณคดีและงานกวีนิพนธ์
เพื่อสนับสนุนการสร้างงานกวีนิพนธ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รักงานด้านกวีนิพนธ์ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธรณชน
เพื่อฟื้นฟูการละเล่นต่าง ๆ ตามประเพณี ในส่วนเกี่ยวกับงานกวีนิพนธ์
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านวรรณคดีและงานกวีนิพนธ์ ระหว่างสมาชิก กลุ่ม หรือชมรมนักกลอน สถาบัน
การศึกษา และบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อส่งเสริมงานแปลด้านกวีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ออกสู่สาธรณชน
เพื่อให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ สโมสร และสมาคมอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์คุณ
ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการ

คณะกรรมการบริหารงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใดโปรดแนะนําได้ที่ [email protected]
Copyrigh (C) 2002 The poet ' s association of thailand