http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
  เกี่ยวกับสมาคม ฯ
 สารจากท่านนายกสมาคม ฯ
 กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ
 วัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ
 ประวัติของสมาคม ฯ
 รายชื่อผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ
 รายชื่อรัตนกวียุครัตนโกสินทร์
 รายชื่อนักกลอนตัวอย่างของสมาคม ฯ
 รายชื่อสมาชิกสมาคม ฯ
 ห้องเรียนเขียนกลอน ( ฉันทลักษณ์ )
 เรียนรู้เรื่องเสียงสระ
 หลักการอ่านร้อยกรอง
 รวมพลคนนักกลอน ( กระทู้กลอน )
 ส่งการด์พร้อมเสียงเพลง
 ลงนามสมุดเยี่ยม
 ลิงค์โคลงกลอน
 เกี่ยวกับเวปมาสเตอร์
บ้านกวี คุณวิธันว์ ศรีเมือง
รายชื่อที่ขอจารึกไว้ด้วยสํานึกใน คุณูปการ

ผู้ก่อตั้งชมรมนักกลอน ( ๔ ตุลาคม ๒๕๐๒ )
 นางชยศรี ( สุนทรพิพิธ ) ชาลี
 นางสาวนรี                      นันทวัตน์
 นางสาวพวงศรี               สิงหเสนี
 นายวิจิตร                        ปิ่นจินดา ( เจษฎา วิจิตร )
 นางสาวรําภีร์                   สอนอําไพ
 นายโกวิท                         สีตลายัน
nbsp;นายมาเนาะ                       ยูเด็น
 นายกวี                              มานะวุฑฒ์
 นางสาวนลินี                     อินทรกําแหง
 นางสาวศิริเพ็ญ                ภิบาลกุล
 นางสาวจันทร์เพ็ญ           วิเชียรพันธ์
 นายสนธิกาญจน์               กาญจนาสน์
 นายสวัสดิ์                        ธงศรีเจริญ
 นายประยอม                     ซองทอง
 นายวินัย                            ภู่ระหงษ์

นายกสมาคมยุคสมาคมชมรมนักกลอนแห่งกรุงสยาม
( พุทธศักราช ๒๕๑๗ )
 นางกรองแก้ว( เจริญสุข ) บูรณกิจ
 นายสุขสันต์                     จึงสง่า
ผู้ดําเนินการ / เสนอแนวคิด
 รศ.นรนิติ                         เศรษฐบุตร
 นางสาวยุรี                       คุณกิตติ
 พันเอกอาจศึก                   ดวงสว่าง
 นางกรองแก้ว ( เจริญสุข ) บูรณกิจ
ประธานชมรมในยุคก่อตั้งเป็นชมรมนักกลอน
( เริ่มก่อตั้ง ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๓ )
 นายสํารอง                      สิทธิแพทย์
 นายกิจจา                         ปูรณัน
 นายอนันต์                        สวัสดิพละ
 นายประทุม                      กลัดอ่ำ
 นายพิชัย                          สันติภิรมย์
 นางกรองแก้ว ( เจริญสุข ) บูรณกิจ
 นายสถิต                           เสมานิล
 นายจําลอง                        สนธิรัตน์
 นายภิญโญ                        ศรีจำลอง
 นายวิจิตร                          ศิริกุล
 นายรังสรรค์                      คงเที่ยง

นายกสมาคมยุคสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
( พุทธศักราช ๒๕๒๑ )
สมัยที่ ๑ - ๒ - ๕
 นายประสิทธิ์   โรหิตเสถียร์
สมัยที่ ๓
 นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์
สมัยที่ ๔ (ลาออก)
 นางกาญจนา     ดิษยวรรธนะ
สมัยที่ ๔ (ช่วงหลัง)
 นางอุปถัมภ์       จันทรสกุนต์
สมัยที่ ๖
 นายสมบัติ         กิ่งกาญจนวงศ์
สมัยที่ ๗
 นายสมคิด         ธนะนิมิตร์
สมัยที่ ๘ - ๙
 นายเอนก           แจ่มขำ
สมัยที่ ๑๐
 นายอนันต์          คู่มณี 
สมัยที่ ๑๑
 พันเอก(พิเศษ)หญิงอุษณีย์   
 เกษมสันต์
สมัยที่ ๑๒
 พันเอก(พิเศษ)หญิงอุษณีย์   
 เกษมสันต์
ผู้ดําเนินการ / เสนอแนวคิด
 นายนารถ     กิตติวรรณกร

และ.....ทุกท่านที่มิได้กล่าวนาม ซึ่งอยู่ในแวดวงวรรณศิลป์...............

 ผู้สร้างงาน ผู้พิมพ์งานด้านวรรณศิลป์

 ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานด้านวรรณศิล์ออกเผยแพร่
 ผู้เคยทําหน้าที่และที่กําลังทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาของ
 ชมรมนักกลอน และ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 ผู้ให้ความอุปถัมภ์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยในด้านต่าง ๆ
 ผู้รับผิดชอบคอลัมน์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดรายการในด้านวรรณศิลป์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
 สถานีโทรทัศน์ ตลอดจนสื่อสมัยใหม่ อาทิ อินเตอร์เนต เป็นต้น
ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงจากบทกวี

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใดโปรดแนะนําได้ที่ [email protected]

Copyrigh (C) 2002 The poet ' s association of thailand