http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
 เกี่ยวกับสมาคม ฯ   
 สารจากท่านนายกสมาคม ฯ   
 กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 ประวัติของสมาคม ฯ
 รายชื่อผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ
 รายชื่อรัตนกวียุครัตนโกสินทร์
 นักกลอนตัวอย่างของสมาคม ฯ
 รายชื่อสมาชิกสมาคม ฯ
 ห้องเรียนเขียนกลอน ( ฉันทลักษณ์ )
 ห้องเรียนเขียนโคลง
 ห้องเรียนเขียนฉันท์
 ห้องเรียนเขียนกาพย์
 ห้องเรียนเขียนกลอน
 ห้องเรียนเขียนร่าย
 ห้องเรียนเขียนลิลิต
 ห้องเรียนเขียนกลบท
 สดุดีกวีเอกของไทย
 เรียนรู้เรื่องเสียงสระ
 เรียนรู้การใช้สระ
 หลักการอ่านร้อยกรอง
 เรื่องของพยัญชนะ
 วันสำคัญต่าง ๆ ของไทย
 รวมลิงค์เวบไซด์กลอนไทย
 กวีคลับ
กวีไทย

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สมัยที่ ๑๓ ( ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๖
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖
(
คลิกดูรูปวันงาน )

คำสั่ง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑๓ ( พ. ศ . ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ )
ที่ ๑ / ๒๕๔๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สมัยที่ ๑๓ ( พ. ศ . ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ )
     ตาม ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้ทำการเลือกตั้ง นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ ๑๓ ปีบริหาร ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ จำนวน ๑๕ คน และให้อำนาจนายกสมาคม ตามข้อ ๓๖ แต่งตั้งอีกจำนวน ๑๕ คน ความแจ้งแล้วนั้น
( อ่านรายละเอียดเพิ่ม )

คำสั่ง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ที่ ๒ / ๒๕๔๕
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซด์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

           เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเว็บไซด์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย www.thaipoet.com และ www.thaipoet.org ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนาม
ต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
( อ่านรายละเอียดเพิ่ม )

ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่
    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จะจัดงานวันสุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯในงานจะมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีการประกวดกลอนสดของนักเรียน การแสดงต่างๆ และมีการประกวดกลอนชิงรางวัลพร้อมทั้งการแสดงต่างๆ มากมาย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศผลการแข่งขันสักวาบอกบทและอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ
ผลการตัดสินสักวาบอกบทและการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมกองทัพบก วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕
( คลิกดูรายละเอียด )

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครบรอบ ๗๒ ปี ลุงประสิทธิ์ โรหิตเสถียร

เนื่องด้วย "ลุง" ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร จะอายุครบ 72 ปี ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ และจะจัดงานมุทิตาจิต ที่ ห้องอาหารลิขิต ข้างสนามมวยเวทีราชดำเนิน ถนนราชดำเนินนอก กทม. ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนชาวนักกลอนทุกท่านไปร่วมงานในครั้งนี้
( คลิกดูบรรยากาศงาน )

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมทางภาษาสาขาวรรณศิลป์
ในงาน"เสน่ห์บางกอกบนผืนผ้าใบ" เนื่องในโอกาส ฉลองราชธานี ๒๒๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

จัดโดย
เดอะเนชั่น ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๒.๒๐-๑๓.๒๐, ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ชั้น ๒ โซน ซี) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
( อ่านรายละเอียดของงาน )

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนกลอนเพื่อการศึกษาตามแนวคิด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
          ด้วยกรมการศึกษานอกโรงเรียน จะจัดงานเฉลิมฉลองเชิดชูเกียรติ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เนื่องในโอกาสที่ได้
รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นของโลกองค์การยูเนสโก ในสาขาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมและการเมือง ด้วย
คุณูประโยชน์ที่ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้สร้างไว้ให้แก่ประเทศชาติ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้พิจารณาเห็นว่า
การเขียนบทกลอนเพื่อการศึกษาตามแนวคิด ม.ล.ปิ่น มาลากุล สามารถเป็นต้นแบบของสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ไม่รู้หนังสือ และเป็นสื่อเสริมในการแสวงหาความรู้ในลักษณะบทกลอน เอกลักษณ์ความเป็นไทย ได้เป็นอย่าง
ดียิ่ง
           ในการนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เรียนเชิญกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักกลอนแห่ง
ประเทศไทยร่วมเขียนบทกลอนเพื่อการศึกษาตามแนวคิด ม.ล.ปิ่น มาลากุล ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ณ หาดสองแควรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี      ( อ่านรายละเอียดของงาน )

ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย
          กิจกรรมวรรณศิลป์ ในงาน " ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕"ร่วมกับองค์กรนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ( รายละเอียด )

นักกลอนตัวอย่าง ปี ๒๕๔๕
          การคัดเลือกนักกลอนตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๔๕จากนักกลอนตัวอย่างระดับภาคที่ผ่านการ
คัดเลือกในระดับภาค ( รวม ๗ ภาค )โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายอำนาจ มณีแสง เป็นนักกลอนตัวอย่าง ( ระดับประเทศ )ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๕ โดยจะมอบโล่
เกียรติยศแก่ นักกลอนตัวอย่าง ในวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณโรงแรมรัตนโกสินทร์

การคัดเลือกบทร้อยกรองดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕
          การคัดเลือกบทร้อยกรองดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จากการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ปรากฏผลดังนี้
ชนะเลิศ                             " บทเพลงของยาย "      ของ        " ปะเหลาะ "
รองชนะเลิศ อันดับ ๑         " คด "                          ของ        " วันเนาว์ ยูเด็น "
รองชนะเลิศ อันดับ ๒          " ถ้าสิ้นลายสือ "            ของ        " เกศรา เกษมสุขสถาพร "
ชมเชย อันดับ ๑                  " น้ำตาน้ำ "                   ของ        " นิ่มนวล หาญกนก "
ชมเชย อันดับ ๒                 " การพนัน "                  ของ        " สันติสุข "

การจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
         สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสร ไลออนส์ เพลินจิตกรุงเทพฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศล ครั้งที่ 1เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านภาษาไทย สาขาวรรณศิลป์ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี โดยจัดแข่งขันขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐น.ณ พี.เอส.โบว์ลิ่ง ( ธนบุรี ) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ( ชั้น ๖ )มี
ีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๐ ทีม (ทีมละ ๓ คน)

การร่วมจัดงาน " วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส "
        การร่วมจัดงาน " วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส " ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราวชวรมหาวิหาร โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.อ่านทำนองเสนาะจากบทพระนิพนธ์ในพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต
                         ชิโนรส โดย อาจารย์วัฒนะ - อาจารย์เทวี บุญจับ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลำตัดกวี โดยทีมสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย นำโดย อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์                          และคณะ
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๑๐ น. ขับเสภา " อาลัยหลวงเตี่ย " โดย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง

การจัดงาน " อ่านบทกวีนานาชาติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
          การจัดงาน " อ่านบทกวีนานาชาติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ " กำหนดในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยมี กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านบทกวีเทิดพระเกียรติฯ โดยกวีไทย และกวีนานาชาติ,การอ่านบทกวีเกี่ยวกับพ่อ โดยกวีไทย และกวีนานาชาติ,การแสดงนาฏ
ลีลาประกอบการอ่านบทกวีเทิดพระเกียรติฯ, การขับร้องการอ่านทำนองเสนาะ และการขับเสภาจากบทกว
ีของกวีไทย,การแสดงละครแนวใหม่ของยุวกวี, การแปลงานวรรณศิลป์ไทยเป็นบทกวีต่างชาติโดยใช้
ฉันทลักษณ์ไทย (กลอนสุภาพ)

การจัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๕
เรื่อง“พัฒนาการเรียนการสอนบทร้อยกรองตามหลักสูตรใหม่”
          การจัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๕ เรื่อง" พัฒนาการเรียนการสอนบทร้อยกรองตามหลักสูตร
ใหม่ " กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ ธันวาคม๒๕๔๕ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตน
โกสินทร์ โดยการสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยายเรื่อง " บทบาทเสริมด้านการเรียน การสอนการเขียนงาน
ร้อยกรองในการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช๒๕๔๒ "การอภิปรายเรื่อง " พัฒนาการด้านการเรียนการสอนบทร้อยกรองตาม
หลักสูตรใหม่ " การเสวนาเรื่อง " ทิศทางการสอน การอ่านและการเขียนงานประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ในระบบ
โรงเรียน"กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ครูอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย และผู้
สนใจทั่วไป อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๓๕๐ บาท

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๕
          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๕ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ เวลา๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตามวาระดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๔๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
           ๓.๑ รายงานกิจกรรมในรอบปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ ของคณะกรรมการบริหารสมัยที่๑๒
                  ( พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ )
วาระที่ ๔ รายงานการเงิน และรับรองสถานภาพการเงิน/งบดุล
วาระที่ ๕ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่๑๓
                  ( พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ )
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

งานวันนักกลอน
          การจัดงานวันนักกลอน วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

   ลงทะเบียนร่วมงาน ค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท, สังสรรค์ ดนตรี / เพลงรับประทานอาหาร, การแสดงละคร
แนวใหม่ของยุวกวี, รำอวยพร, การแสดงปาฐกถา โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรท์ และอดีตนายกสมาคมฯ คารวะ รัตนกวี นักกลอนตัวอย่าง และกวีอาวุโส, การประกาศเกียรติคุณนักกลอน
ตัวอย่างประจำปี ๒๕๔๕ และมอบโล่เกียรติยศ, การอ่านบทกวีและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
สมาคมฯ ในอนาคต สลับดนตรี การแสดงและการจับรางวัลหางบัตร ฯลฯ

การจัดโครงการ “สอนวิชาการใช้ภาษาไทย”
          การจัดโครงการ " สอนวิชาการใช้ภาษาไทย "โดยการดำเนินการด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในหลักสูตรใหม่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๕ โดยเปิดทำการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ปีละ ๒ รุ่น รุ่นละประมาณ๓๐ - ๕๐ คน ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มการเรียนการสอนรุ่นแรกประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๕
Copyrigh (C) 2002-2014 The poet ' s association of thailand