http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
สํานักงานเลขาธิการสมาคม ๙๕/๔๔๔ บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทร ๐-๒๙๒๕ ๔๗๗๒ โทรสาร ๐-๒๙๒๕ ๑๙๘๐
 เกี่ยวกับสมาคม ฯ   
 สารจากท่านนายกสมาคม ฯ   
 กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 ประวัติของสมาคม ฯ
 รายชื่อผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ
 รายชื่อรัตนกวียุครัตนโกสินทร์
 นักกลอนตัวอย่างของสมาคม ฯ
 รายชื่อสมาชิกสมาคม ฯ
 ห้องเรียนเขียนกลอน ( ฉันทลักษณ์ )
 ห้องเรียนเขียนโคลง
 ห้องเรียนเขียนฉันท์
 ห้องเรียนเขียนกาพย์
 ห้องเรียนเขียนกลอน
 ห้องเรียนเขียนร่าย
 ห้องเรียนเขียนลิลิต
 ห้องเรียนเขียนกลบท
 สดุดีกวีเอกของไทย
 เรียนรู้เรื่องเสียงสระ
 เรียนรู้การใช้สระ
 หลักการอ่านร้อยกรอง
 เรื่องของพยัญชนะ
 วันสำคัญต่าง ๆ ของไทย
 รวมลิงค์เวบไซด์กลอนไทย
 กวีคลับ
กวีไทย
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๗
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
 

การไหว้ เป็นการแสดงถึงความ สำนึกที่ดีงาม โดยเฉพาะเรามักจะกระทำแก่สิ่งของ หรือบุคคลที่มีความ
สำคัญแทบทั้งสิ้น เช่นนักเรียนประกอบพิธีไหว้ครู ก็เพราะนักเรียนเห็นว่า ครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของ
เขา คือเป็นผู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และเป็นปูชนียบุคคล ครูอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่คู่ควรแก่การได้
รับการไหว้เป็นอย่างยิ่ง และคนไทยเราปกติเคารพนับถือครูมาก ถือว่าครูเป็นคู่ใจจะไปทางไหนหรือทำอะไรก็
ตาม ถ้ามีครูเป็นคู่คิดแล้วเป็นสบายใจและอุ่นใจได้ มีประโยคภาษาไทยแสดงคุณค่า ของครู อยู่ประโยคหนึ่ง นั่นคือคำว่า “ศิษย์มีครู” ซึ่งเป็นคำพูดที่ส่อถึงความมั่นใจของผู้พูดมาก ทีเดียว นอกจากนี้ ครูอาจารย์ ยังเป็นผู้
ร่วมผจญกรรมเผชิญเหตุการณ์กับศิษย์เสมอ แต่ในยามปกติแล้วมักจะมองเห็นครูอาจารย์ไม่สำคัญเท่าใดนัก จะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อยามเข้าสู่ภาวะคับขันเช่น ศรีปราชญ์เมื่อจะถูกเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชประหาร
ชีวิต ทั้งๆที่รู้ตัวว่าจะตายก้ตายอย่างไม่พรั่นพรึง ด้วยเหตุสำนึกถึงครูอาจารย์ ถึงกับเขียนจารึกฝากแผ่นดินไว้

“ "ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง …
แนะนำเวปนี้ให้เพื่อน
รวมพลคนรักกลอน
Google Chrome
Microsoft Thailand
ศึกษาภูมิปัญญาไทย และเรียนนวดแผนโบราณที่วัดโพธิ์
หาอะไรก็เจอ

เวปบอรด์ ร่วมรำลึกวันวานกับ thaipoet.com กำลังปรับปรุงแก้ไข ขออภัยเพื่อน ๆ มา ณ ที่นี้นะครับ
webmaster
     เพื่อน ๆ ที่ต้องการแลกลิงค์กับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยให้ copy Banner และโค้ดHTML ด้านล่างนี้ไป paste ในโค๊ด HTML ของโฮมเพจเพื่อน ๆนะครับ
และเมลมาบอกเรานะครับ ที่ admin@thaipoet.org
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
<a href="http://www.thaipoet.org" target="_blank"><img src="http://www.thaipoet.org/clip_image004.gif" alt="สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย" width="120" height="40" border="0"></a>


เริ่ม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใด โปรดแนะนําได้ที่ admin@thaipoet.org
Copyright (C) 2002-2014 The poet ' s association of thailand All Rightreserved.